[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

A doni áttörés

szerkesztette: krónikás, 2008-01-03

hol vannak a katonák?Hol nyugszunk, nem tudja barát, feleség, gyerek. Elszórt testünk nyomtalanul nyelte magába a föld. Szívetek õrizzen: milliók eleven milliókat. Áldozatunk nem a gaz jogcíme. Jóra parancs.
(Keresztúry Dezsõ: Sírvers)


1

magyar katonák az orosz télben

halottak az orosz télben

szines felvételek a helyszínrõl: Sztanek Ede

Sztanek Ede fotója

pályaudvar

temetés

hol sírjaink domborulnak...

emlékmû a Don-kanyarnál, 30 km-re Voronyezstõl

a Don kanyarulata Otticsiha-Szeljavnoje-Uriv irányában

hol van a sok sírkereszt...?

puff

vajon mi lett vele...

tél

Jány Gusztáv

1943. január 12. -  Megkezdõdik a magyar csapatok elleni szovjet támadás a Don-kanyarban 
A szovjet hadvezetés 1942 végén több támadó hadmûveletet készített elõ. Ezek közül a Voronyezsi Front osztrogorszk-rosszoszi offenzívája a 2. magyar hadsereg megsemmisítését célozta. A szovjet támadást 1943. január 12-én az urivi hídfõbõl indított harcfelderítés vezette be a IV. hadtest 7. hadosztályának védõszakaszán. A következõ napon támadásra indult a szovjet 40. hadsereg, majd 14-én a scsucsjei hídfõbõl a 3. harckocsihadsereg is. E napon az esti órákban már egy 50 kilométer széles és 17 kilométer mély rés tátongott a magyar védelemben. Az elsõ napokban a magyar csapatok szívósan ellenálltak. A katonák mindaddig kitartottak, amíg mûködött a vezetés, és volt mivel harcolni. Január 15-én azonban a szovjet támadó egységek elvágták a hadsereg többi erõitõl a III. hadtestet. A nap estéjére az áttörés szélessége 100 kilométerre növekedett. A vezetés cselekvésképtelen volt, a páncélelhárítás gyenge, és a tüzérség kiesett. Jány Gusztáv vezérezredes hadseregparancsnok január 16-án kiadta az elõzetes intézkedést a VII. hadtest és az 1. páncéloshadosztály visszavonulására. A német B. hadseregcsoport azonban, amelynek alárendeltségébe a 2. magyar hadsereg tartozott, nem engedélyezte a visszavonulást. A 2. hadsereg részekre szakadt, és vezethetetlenné vált. Január 17-én végül mégis elrendelték a magyar csapatok kivonulását. Sikerült egy 8 kilométeres folyosót nyitva tartani. Január 24-én a 2. hadsereg maradványai kiváltak az arcvonalból. A parancsnok ekkor adta ki a csapatokat súlyosan sértõ "... A 2. Magyar hadsereg elvesztette a becsületét..." kezdetû hadparancsát, amit semmi nem indokolt. Március 5-én a német parancsnokság elrendelte a 2. hadsereg alakulatainak sürgõs hátravonását a Dnyeper nyugati partjára. Április 24-tõl május elejéig tartott az alakulatok hazaszállítása. Jány vezérezredest 1943. május 1-jén Kállay miniszterelnök ünnepélyesen fogadta a Keleti pályaudvaron. A 2. hadsereg élelmezési létszáma 1943. január 1-jén 194 334 fõ volt, míg március 1-jén 100 818 fõ, a hiány 93516 fõ. Kórházvonaton 28 044 sebesültet és beteget szállítottak haza, 28 ezer fõ fogságba esett, a véres veszteség (elesettek és megfagyottak) 41 792 fõ. A zsidó munkaszolgálatosok vesztesége a Keleti Fronton kb. 25 ezer fõ, akik közül 15 ezer fõ elesett. 

Korábbi cikkeink a téma kapcsán:
 
https://www.rovart.com/news_view.php?akcia=view&id=252

https://www.rovart.com/news_view.php?akcia=view&id=251


A német 2. hadsereg parancsnokának tiszti parancsa, a magyar 2. hadsereg tagjaival szembeni magatartásra a doni áttörést valamint Jány Gusztáv vezérezredes hadseregparancsnok túlzó hadparancsát követõen.

"2. Hadsereg-parancsnokság, Hadseregtörzsszállás, 1943. II. 26. 322/1. a. 43. sz. titkos

PARANCSNOKOK SZÁMÁRA - TITKOS

Tárgy: viszony a m. kir. hadsereghez.

    A magyar királyi hadsereg összeomlása, mely részben a mi hadseregünk körletében következett be, olyan viszonyokra vezetett, amelyeket ugyan nem lehet megbocsájtani, de bizonyos fokig érthetõk. A mi magatartásunkra nézve a közzétett vezéri parancs érvényes, amely szerint a magyarokat mint szövetségeseket mindenkor bajtársiasan és segitõkészen kell kezelni. A tisztikar oktatásához az alábbiakban közlök néhány olyan pontot, amelyek érthetõvé tehetik a gyors összeomlást.

    A vereség fõ okai: a több évtizedes mulasztások, a hiányos kiképzés és felfegyverzés és harcos szellemû nevelés; a bolsevizmus elleni harchoz hiányzott a felvilágosító munka és az elõkészítés. Ezeknek alapját részben az anyaországnak mindmáig eluralkodó politikai véleménye képezi. Következmény, hogy a hadsereg nem kapott teljes anyagi és erkölcsi (pszichikai) támogatást a hátországtól.

    A tisztikar részben elöregedett volt, ki képzettség tekintetében nagyon kiegyensúlyozatlan. A tiszt és legénység közötti viszony - amely régi nézeteken alapult - egészségtelen volt, annyira, hogya személyükre nézve bátor tisztek nagy részének nem sikerült példájukkal és személyük bátor bevetésével ellenállásra tüzelni a csapatokat. Érthetõ, hogy ennek végül ís demoralizálólag kellett kihatnia a tisztikar harci kedvére.

    Német értelemben vett altiszt egyáltalán nem létezik a magyar hadseregben. Századonként 3-4 altiszt volt:

    A harcoló hadseregben a csapat 25%-ig, a megszálló hadosztályoknál 50%-ig nemzeti kisebbségiekkel volt keverve, akik csak kelletlenül verekedtek a magyarokért és, mint például a ruszinok, jobban megértették az oroszokat, mint magukat a magyarokat.

    A magyarok fegyverzete nem volt összehasonlítható a németekével. A felszerelésük sokkal szûkösebb volt gyalogsági fegyverekkel, különösen pedig páncéltörõ fegyverekkel. A vonatcsapat nagy hányadának egyáltalán nem volt fegyvere. Éppen a harcok kezdetén mintegy 25 000 ember - menetszázadokban - fegyver nélkül érkezett be a frontra, hogy végrehajtsák a felváltást, a felváltottak fegyvereinek átvételével. Ennek következtében mintegy 10 fegyvertelen zászlóalj menetelt hátra, a vonathoz tartozó fegyvertelenekkel együtt. Legnagyobbrészt ennek tudható be az a kép, amelyet a fegyvertelenül visszaözönlõ magyarok nyújtottak, azonban az sem tagadható le, hogy emellett sokan eldobták fegyverüket, azért, mert a tisztek ismételten összeszedték az ellenálláshoz a fegyvereseket.

    A magyar királyi 2. hadsereg létszáma kb. 205 000 ember volt. 1943. II. 7-ig kb. 20000 halottat, kereken 16000 sebesültet és fagysérültet állapítottak meg, és orosz jelentés szerint, mintegy 23 000 hadifoglyot. Pillanatnyilag a magyar hadseregnek mintegy 100000 emberét szedték össze. Ha levonjuk a kereken 10 000 fõt, akik szabadságon voltak, marad még olyan 30 000 fõ (hiányzó), akikról nem tudni, hogy megmaradtak-e, ezeknek zömét azonban elesetteknek kell tekinteni. A harcoló csapat súlyos és sajnálatos veszteségeit jól szemlélteti, hogy a még meglévó 100000 emberbõl mindössze 15-20 OOO-en vannak a harcoló csapatból.

    El kell ismerni, hogy egyes helyeken valóban hosszú ideig és makacsul ellenálltak, így például a 20. könnyû hadosztálytól Sztorozsevoje-nál, a . 13. könnyû hadosztálytól Osztrogozsszknál, a 19. könnyû hadosztálytól Marki-nál. Ha a viszonyok majd pontosan ismeretesek lesznek, bizonyára megsokasodik lényegesen az ilyen esetek száma.

    A magyar vezetés teljesen pozitív beállítottságú. Készen áll és képes is arra, hogy a megmaradt csapataiból és fegyverei ból új harci kötelékeket, és ezenfelül értékes megszálló csapatokat és építõegységeket állítson fel.

    Az a fontos, hogy a magyarok vezetése és csapatai visszanyerjék önbizalmukat. Ennek egyik elõfeltétele, hogy a magyar csapatokat ért szerencsétlenséget ne vessük a szemükre, hanem a magyar tisztek és legénység iránti magatartásunkkal kimutassuk, miszerint el vagyunk tökélve, hogy megkönnyítjük számukra a nehéz újjáépítõ munkát. Elvárom, hogy helyre legyen állítva a kifogástalan alapvetõ fegyelem a szövetségesekkel szemben. Elvárom, hogy a jövõben elmaradjanak azok az összes becsmérlõ és meggondolatlan kijelentések, amelyek máris megzavarták a viszonyt. Elvárom, hogy a magyar tisztekkel és katonákkal szemben ugyanazt a bajtársiasságot és segítõkészséget tanúsítsák, ami a német bajtársak között szokásos.

    Felkértem a magyar hadsereg-parancsnokságot, hogy a jövõben hozzon tudomásomra minden panaszt, nevek megadásával.

    von Weichs vezérezredes "


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: krónikás e-mail: rovas@rovas.sk dátum: 2011-01-24
Elnézést kérünk érte. Nem vezetett rossz szándék, egy magyarországi barátunktól kaptuk az anyagot. A felvidéki magyar médiát sohasem érdekelte igazán ez a sokunkat érintő hatalmas tragédia, ezért tartottuk fontosnak, hogy megemlékezzünk róla. Portálunk 2010 tavaszán egy modern, új verzióra váltott, a régi anyagokat át kellett másolnunk ide. A munkára önkéntes diákokat alkalmaztunk, elképzelhető, hogy figyelmetlenség történt az átmásoláskor. Ajánlom figyelmébe az alábbi írást https://www.rovart.com/news_view.php?akcia=view&id=252 - ez teljes mértékben egyedi és első közlés. Másodközléseket nem szoktunk feltenni, sajnáljuk, hogy amikor az anyagot átvettük külsősünktől, nem néztünk utána az eredetének.
Még egyszer elnézést. Ha óhajtja, levesszük a cikket
név: Merlin1 e-mail: qtc@freemail.hu dátum: 2011-01-24
A képanyag teljes egészében, a szöveg részben a http://donkanyar.gportal.hu/ honlapom lenyúlása. (Elvártam volna, hogy forrásként feltöntessék.)
név: én e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-01-07
Feltehetõ a kérdés: Hõsök voltak vagy áldozatok vagy netán húsukkal tömték be a frontvonalat, hogy megvédjék a kényelmes melegben ücsörgõ, jól felszerelt német sereget? Nyári bakancsban, könnyû köpenyben harcolva mínusz húsz fokban, fejenként tizenkét golyó kiosztva. Ezzel menjél neki tanknak, repülõnek?! Mennyi szép fiatal élet maradt ott?! Talán nem volt olyan ember 1942 januárjának végén, aki ne aggódott volna valakiért, aki Don-kanyarban harcolt...