[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

Rozália

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

A magyar szabadkőművesség és Trianon 3. rész

szerző: Kiss László 2011-10-30

 

A magyar szabadkőművesség és Trianon  3. rész

Nagy hiba lenne viszont Polónyi zsidókra vonatkozó megállapításait a jóval későbbi holokauszt tragédiáján keresztül szemlélni. Ez akkor egyszerű ténymegállapítás volt, minden fajgyűlölet nélkül. Éppígy beszélt volna a románokról, ha mondjuk ők települnek be tömegesen Budapestre. 

 

Meglepő és megkapó egyébként is az akkori parlamenti viták tiszteletteljessége, nyíltsága és őszintesége, amely persze nem nélkülözte a humort, s a mély nézetkülönbségek kemény, de retorikailag gyönyörű megfogalmazását sem. Polónyi többször rámutat beszédében, hogy nem a zsidóság egésze ellen szól, nagyon jól tudja, hogy sok becsületes zsidó dolgozik a haza felemelésén, segélyezéssel, adománnyal, gazdasági tevékenységével. Őket igazi hazafinak nevezi. Azok ellen szól, akiknek nincs igazi nemzeti identitásuk, s egy magasztos célokért küzdő szervezetet igyekeznek kisajátítani és saját önös céljaik érdekében felhasználni, átvenni az egyébként is gyengélkedő magyar középosztály szerepét. Tehát lényegében az, hogy nagyrészük zsidó, a kérdés szempontjából másodlagos.
 

Polónyi beszédéből kisejlik a magyar állam féltése, s jóllehet semmit nem tudhatott az 1920-as eseményekről, utóbb látnoknak bizonyult. A szabadkőművesség intézménye jelentősen hozzájárult az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság zűrzavarához. Az ezekben az eseményekben résztvevők, az azokat irányítók nagy számban valamelyik szabadkőműves páholynak voltak a tagjai, ott kezdték pályafutásukat. De korántsem csak az új rendszerek lelkes támogatóit láthatjuk bennük. A dualista kor államgépezetében is ott találjuk őket. Csak utalunk a már említett Joannovics Györgyre, vagy Pulszky Ferencre. De a darabontkormány (1903-1906) sajtófőnöke, Vészi (Weis) József is ismert szabadkőműves volt, az Eötvös, majd a Reform páholy tagja, majd főmestere.
 

Figyelmet érdemel a ′48-as nemzedék szabadkőművesi szerepvállalása. Kossuth Lajos is belépett egy páholyba az USA-ban, és sokan követték példáját, ki-ki abban az országban, ahová emigrált. Viszont két dologban alapvetően különböznek hazai radikális testvéreiktől. Ahová ők beléptek, ott a Biblia a nagymester asztalán volt, tehát ateista, szocialista színezete nem volt ezeknek a páholyoknak. Másodszor, tagságukat egy hátsó gondolat motiválta. Ennek alátámasztására Kossuth példája a legjobb. Az Egyesült Államokban érzékelte, milyen óriási befolyása van a szabadkőműveseknek. Úgy gondolta, Magyarország ügyét sikeresebben előmozdíthatja, ha ilyen nagyhatalmú barátokra lel egy szervezetben... De így voltak ezzel mások is. Tény, hogy 1919-ben Franciaországban, a Trianon kastélyban, a Magyarország szétcincálásán fáradozó román delegáció több tagja is szabadkőműves lett, s mint azt dokumentumok is bizonyítják, ők is céljaik elérése, tehát a haza érdekében tették ezt.
 

Itthon, a kiegyezés után, szabadkőműves lett a legendás ′48-as személyiség, Klapka György. Jóllehet a páholyok nyílt radikalizáslódását ő már nem érte meg, az emblematikus nevet kissé tisztességtelenül használták fel a szabadkőművesek. Még akkor is tisztséghez juttatták, amikor a rá leadott szavazatok alapján ez nem járt volna neki. 

 

Szabadkőműves volt a kassai illetőségű gróf Andrássy Gyula is, a dualizmus első magyar miniszterelnöke, talán az utolsó nemzetközi formátumú magyar politikus napjainkig. Andrássy a miniszterelnöksége végén lép be a Corvin Mátyás páholyba. Ady Endre szintén "testvér" volt, de nem nagy elánnal vett részt a "vakolásban". A jegyzőkönyvek tanúsága szerint mindössze négyszer volt jelen ülésen. A Rohanunk a forradalomba, s a Tisza Istvánról írt megsemmisítő sorok miatt a szabadkőművesek közösséget éreztek vele, valószínűleg így került a vonzáskörükbe. S egyébként is jól jött az akkor már elismert, nagy tekintélyű költő. Viszont Ady Erdély román megszállása után szakított a mozgalommal. 
 

Az 1910-es parlamenti szabadkőműves vitában az is előjött, hogy az öt legnagyobb, zsidó tulajdonban lévő budapesti nagybank aktívan közreműködött a lecsúszóban lévő erdélyi középosztály földjeinek megszerzésében és román kézre juttatásában. A bizonyíthatóságon túl ez köztudott is volt akkoriban, nem összeesküvés-elméletről van szó. Polónyi Géza és Huszár Károly szavait nem is cáfolta senki. A felszólalók mindezt összekötötték a szabadkőművesség államellenes, a magyarság érdekeivel szemben álló tevékenységével. Valljuk be, nem kell túl nagy fantázia ehhez az asszociációhoz. 
 

A hazai radikalizálódott szabadkőművesekre sokan úgy tekintenek, mint a szocialista, kommunista eszmék előfutáraira. 1907-ben szabadkőműves páholy hozta létre az egyetemi Galilei kört. Elsősorban galíciai zsidók tanultak itt, de ösztöndíjas volt Rákosi Mátyás is. Talán ezért engedelmeskedik később olyan nehezen Sztálin utasításának. Csak 1950-ben tiltja be a páholyokat, többszöri felszólításra. Tehát van némi alapja a szocialista, kommunista összefüggésekre utaló gyanúnak, de ne feledjük, hogy Nietzsche nézeteit is csak kisajátították a nácik. (Ugyanakkor sok magyar szociáldemokrata kilépett a szabadkőműves-mozgalomból, amikor az már utcai tüntetéseket, zavargásokat szervezett.) Inkább egy a realitásokat figyelembe nem vevő, a modern társadalmak néhány elemét kiragadó és felnagyító, valami irreális álomképet miszticizáló mozgalomról volt szó. A hagyományos konzervativizmusban maradiságot láttak, s keresztes háborút hirdettek ellene. Tették mindezt akkor, amikor a legnagyobb összefogásra, az államiság maximális megerősítésére lett volna szükség. 
 

Mindazonáltal óva intenék attól, hogy Trianon miatt a szabadkőművesekben keressük a bűnbakot. A későbbi események ismeretében botorság és tisztességtelen magatartás pálcát törni a korábbi időszak érintettjei fölött. Trianont senki nem tudta, nem látta előre. Viszont a korszak bonyolult, nehezen áttekinthető volt és vészterhes. Ilyen időkben vétkes könnyelműség - úri huncutsággal, vak modernizációs szellemben - az államellenes aknamunka. Ilyesmi talán egy békés demokráciában engedhető meg, mikor nincs semmi külső, sem belső veszély, s az a legnagyobb gondunk, mennyi a benzin ára. 
 

Magyarországon a szabadkőművességen belül volt egy nemzeti vonal is. Többször kezdeményezték, hogy a mozgalom vegye be céljai közé a magyar nemzetállam erősítését. De alulmaradtak, a progresszív irányzat győzött, melynek képviselői - ki tudja miért? - hallani sem akartak erről. 
Ugyanakkor a szabadkőművességnek számtalan erénye is van. Kórházakat működtetnek, különösen a háború alatt, szegénykonyhákat pénzelnek, árváknak gyűjtenek. Szabadkőműves alapítású a Budapesti Mentőegylet, mely ma is működik, Országos Mentőszolgálat néven. 
 

A magyar szabadkőművesség radikalizálódása egyáltalán nem általános folyamat. Az USA-ban, Angliában, a skandináv államokban, Németországban megmaradtak a nemes céloknál. Ott megmaradt a Biblia a nagymester asztalán, nem szerveztek tüntetéseket, nem támadtak dühödten a hazai egyházra, nem politizáltak (legalábbis nyíltan nem). Nem fordultak szembe államaikkal. Ezek annyira modern országok, hogy itt már nem volt szükség a világmegváltó eszmékre? Aligha. Magyarország politikai struktúrája nem sokban különbözött az akkori fejlettnek nevezett országokétól. Lényeges lemaradásban semmiképp nem voltunk, legfeljebb gazdasági, társadalmi téren.
A magyar szabadkőművesség egyedi útra tért, szakított a nemes hagyományokkal. Ezzel ártott saját magának, de ami rosszabb, hogy egy egész országnak is.

 


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :