[kapcsolat]   husken

100

 

Rozália

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Az utolsó rendi országgyűlés

szerző: Kiss László 2011-01-30

 

Az utolsó rendi országgyűlés

A Habsburg Birodalom keretein belül létező Magyarországon 1847 őszére országgyűlést hirdettek. Nagy várakozás előzte meg, de senki sem tudta, hogy ez lesz az ország utolsó rendi szerveződés alapján összehívott diétája. 


Ezt az országgyűlést éri el a Franciaországból 1848 februárjában kiinduló "népek tavasza". Ez az országgyűlés tereli békés mederbe a Pesten kirobbant márciusi forradalmat, s fekteti le egy modern polgári Magyarország alapjait az áprilisi törvényekkel. Ezen törvények alapján hívják majd össze 1848 júliusában az új országgyűlést, mely már népképviseleti alapon áll össze.
 

Az utolsó rendi országgyűlés egy szép és nehéz eseménysor, a reformkor betetőzése. A 19. század első negyedére a magyar társadalom jelentős része ráébredt arra, hogy az ország átalakítása elodázhatatlan, ha nem akarunk végképp lemaradni Európától. Hajlamosak vagyunk úgy láttatni a reformkort, mintha lett volna valami nemzeti egység ebben a kérdésben. Pedig szó sincs erről. Széchenyi elképzeléseit saját társadalmi rétege, az arisztokrácia egyöntetűen utasította el. A polgárság gyönge volt (és jelentős részben idegen). Kossuth munkássága következtében a köznemesség tette magáévá elsősorban az átalakítás programját, de ez a réteg sem volt egységes. A bocskoros nemesek szavazatait könnyű volt megvárásolni, könnyen váltak az udvar intrikáinak eszközeivé. A módosabb köznemeseket pedig könnyű volt megosztani enyhe reformokkal, gazdasági előnyök ígéreteivel. Létezett egy szűk értelmiségi csoport, a centralisták, akik ugyan tökéletes reformprogramot dolgoztak ki egy modern kapitalista állam felépítésére, s ez hasznosult is a forradalom után, de hevesen támadták a nemesi vármegyét, mint középkori kövületet (helyesen!), ahol viszont a liberális nemesség volt az úr. Így a centralisták rövid távon gyengítették a reformok bázisát.


A politikai paletta tehát nagyon bonyolult és összetett volt. Ennek köszönhető, hogy ha szerény eredmények születtek is a reformkori országgyűléseken, a feudalizmust lényegében nem sikerült lebontani. Az utolsó országgyűlést is beleértve lett ugyan háziadó, iparalapítási szabadság, eltörölték az ősiséget, de nem valósult meg a közteherviselés és a kötelező örökváltság.  (Az önkéntes elégtelennek bizonyult.) 


A reformkor elején az udvar még erőszakkal próbálta elnyomni a liberálisokat. Az 1832-36-os országgyűlés bebörtönözöttjei viszont mártírrá váltak, így Metternich megértette, a század közepe felé haladva már nem alkalmazható a nyílt erőszak. Taktikát váltott. Látta, hogy a nemesi szervezkedés fellegvára a megye, így annak megszerzésére törekedett. Akadtak az udvarnak bőven hívei: két fiatal főrangú gróf, Apponyi György és báró Jósika Samu vállalták a program végrehajtását. Miért volt fontos a vármegye? Mert a köznemesség a megyegyűlésen választotta meg a küldöttet, akit követutasítással ellátva indítottak az országgyűlés alsóházába (Magyarországon alsótábla). Itt vitatták meg a törvényjavaslatokat. Elfogadás után küldték tovább a felsőháznak (felsőtábla, vagy főrendi tábla -- tagja születési jogon minden arisztokrata és a főpapság). Ha a felsőház is elfogadta, a törvényjavaslat az uralkodó elé került. Csak akkor lépett életbe, ha ő aláírta. Ezt hívják kétkamarás országgyűlésnek. (Sokan tartják ezt ma ördögtől valónak, pedig a törvényhozás sok száz évig így működött Magyarországon. A Parlamentnek is ezért van két ülésterme.)

 

Metternich tehát arra törekedett, hogy a megyék többségéből ne liberális követ érkezzen a diétára. Erre találta ki az adminisztrátori rendszert. Észrevette, hogy -- jó magyar hagyomány szerint -- korántsem minden főispán törődik a megyéjével. Sokan voltak távol, sok volt a gyengekezű. Ezekbe a vármegyékbe küldött udvarhű vezetőt Bécs, s így itt átvette az irányítást. Több helyen az adminisztrátor a megyei pandúrokra támaszkodva a véres jelenetektől sem riadt vissza. Az országban nagy volt a felháborodás. (A szabadságharc kitörésekor Görgey a gyűlölt fehérmegyei adminisztrátor, gróf Zichy Ödön kivégzésével hívta fel magára Kossuth figyelmét.)
 

A megosztást szolgálta, hogy Bécs a reformkor nagy alakját, Széchenyit közlekedés fejlesztéssel bízta meg, s erre kapott 100 000 Ft-ot. Ezenkívül sugalmazták az Ausztriával közös vámterületet. Ez telibe talált: a jómódú köznemesség nagy haszonra számíthatott az élelmiszerek Ausztriába történő könnyebb beviteléből. Bécs könnyen tehetett ilyen ajánlatot, hiszen a megerősödött osztrák iparnak már nem kellett tartania a magyar konkurenciától. 


Metternich eszköztárába tartozott, hogy 1846 végén megalakult a Konzervatív Párt, melynek programja nagyon sok lényeges kérdést felvet. De ködösen szól róluk, s elfelejti az állásfoglalást. 
Az udvar ezen taktikája meglehetősen sikeres volt, Kossuthnak, Deáknak mindent el kellett követniük, hogy a liberális nemességet egy táborban tartsák. Ezért jött létre gróf Batthyány Lajos segítségével 1847 tavaszán az Ellenzéki Párt. Programjukban, az Ellenzéki Nyilatkozatban összefoglalták a reformkor célkitűzéseit. A nyilatkozat, érdemes megjegyezni, elfogadja a Pragmatica Sanctio-t, csupán az 1791-es "belső függetlenséghez" ragaszkodik. A teljes nemzeti függetlenség sem a reformkorban, sem ekkor, de még az áprilisi törvényekben sem jelenik meg. (Csak az 1849. március 4-i oktrojált alkotmány háborított fel bennünket annyira, hogy kimondjuk a trónfosztást.)
 

Az utolsó rendi országgyűlésre való készülődés volt az első igazi korteshadjárat Magyarországon. A konzervatívok és liberálisok is tudták, nagy a tét. Az indulatok magasra csaptak, mindkét fél bevetett minden eszközt. Sok jeles ellenzéki személyiség kiesett. Az összeülő országgyűlésben csekély volt az ellenzéki többség. Gyakran előfordult, hogy a helyzet bonyolultsága, az udvar mesterkedése miatt ellenzéki képviselők szavaztak le ellenzéki javaslatokat. 
 

Metternich folytatta a diétán ügyes megosztó politikáját. Korábban lesöpört reformjavaslatokat húzott elő. Kossuth tudta, hogy tábora messze nem egységes, ezért zseniális érzékkel nem a reformjavaslatokra reagált, hanem az adminisztrátori rendszert kezdte támadni, tudván ez a kérdés egyformán felháborít a Tisztelt Házban mindenkit. Számítása bejött, sikerült egyben tartania az ellenzéki tábort. Mindez azonban kevés volt ahhoz, hogy az országgyűlésen gyors és átütő siker szülessen. Az utolsó rendi országgyűlés kezdett hasonlítani a korábbi reformkori gyűlésekhez. Hónapokig húzódott, a bizonytalan jövőbe nyúlt. Szerény eredmények, halogatás, időhúzás. Kossuth és sokan kezdték reményüket veszteni. Tudták, hogy az idő múltával a lelkesedés alábbhagy, az ellenzék ki fog merülni, felörlődik a kisstílű vitákban. Az időhúzás mindenképpen az udvarnak kedvezett.


A kiemelkedő ellenzéki személyiségek tudták, hogy nem lehet örökké próbálkozni... És ez már a sokadik reformkori országgyűlés volt. "Azt hisszük megmentjük a hazát toldozó, foldozó reformkáinkkal?"- sóhajtott fel Kossuth. A csalódottság hatására kezdett kialakulni bennük egy "most vagy soha!" hangulat.
Ebbe a helyzetbe robbant be a párizsi forradalom híre, mely fölülírta az eseményeket. Metternich öröme korai volt. A pesti radikálisok március 15-én cselekedtek, az országgyűlésben az ellenzékiek győztek, s a forradalom élére álltak.
  

Az utolsó rendi országgyűlés két hét alatt lebontotta a feudalizmust, s felépítette a polgári, kapitalista Magyarország kereteit.
A szabadságharcot ugyan leverték, de az idő kerekét a Habsburgok sem tudták, akarták visszaforgatni. A feudalizmust már nem hozták vissza.       


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :