[kapcsolat]   husken

100

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Fátyol Zoltán

szerkesztette: SZABÓ OTTÓ, 2010-03-29

Fátyol Zoltán"Az idõ elhagyott üreg lett, és kormos falára ûzve vonul ki szemünkbõl lét és mágia" - olvashatjuk Fátyol Zoltán Barlangrajzolók címû versében. Fátyol utóbbi idõben készült mûvei azt a kérdést problematizálják, hogy átörökíthetõ-e valami az archaikus gondolkodásból, és ha igen, vajon miképp.


Fátyol Zoltán

Fátyol Zoltán

Fátyol Zoltán

Fátyol Zoltán

Fátyol Zoltán

Áfra János
Egy másik Újkõkor

Az új tárlat képanyaga szervesen kapcsolódik az elõzõ év szeptemberében, a debreceni Ifjúsági Mûvelõdési Központban megnyílt Újkõkor címû tematikus kiállításhoz is. Az „Újkõkor” azonban nem egyszerûen kultúr- vagy mûvészettörténeti fogalomként jelenik meg Fátyol mûvészetében, sokkal inkább egy individuális alkotói idõszak megnevezésére szolgál. Jobbára a 2008 után készült tematikus munkákat jelenti, amelyek zöme a két említett kiállításon is látható volt. Persze a most megnyilvánuló formarendszer nem elõzmény nélküli. Fátyol Zoltán 1994-ig tartó alkotói korszakát az újmítosz, még az ezt követõ, ezredfordulóig terjedõ idõszakot az újbizánc elnevezéssel jellemezhetjük. Az újkõkor alkotói formarendje az újmítosz vizuális érzékenységét és az újbizánc eklektikus szemléletét egyaránt hasznosítja. Organikusan kapcsolódik a 2000-es évek elejének letisztulási folyamatához is, ám egyben képes újszerû témákat és motívumokat felmutatni.
A festmények, kollázsok és assamblage-ok többféle minõségben és méretben idéznek fel egy sajátos kariatidaformát, aminek megfejtéséhez leginkább allegorikus olvasattal közelíthetünk. Ez az alakzat ugyanis a tárlat vezérmotívumaként arra késztet minket, hogy felismerjük makrokozmoszunk iránti felelõsségünket. Az embert mint a világ tartóelemét próbálja megmutatni.
Az alkotó frissen összeállt Lezuhant mítosz címû verseskötetének Kukasirató címû versében azt olvashatjuk, hogy „(a) valóság égi mása megjelenhet / egy elveszett szemeteskonténerben is”. Fátyol Zoltán képzõmûvészeti alkotásai ezt az esszenciális tapasztalatot hozzák közelebb a befogadóhoz. Rajtuk látszólag értéktelenné vált tárgyak - pl. egy elhasznált táska, vagy egy régi spakni - nyernek új jelentést. A Tanyasi iskola I. és a Tanyasi iskola II. címû képeken pedig maga a hordozó felület egy-egy kiselejtezett iskolatábla. Zoltán az arte povera, azaz szegény mûvészet hagyományaihoz kapcsolódva zsírpapírokat, gézt, puha papírvattát, fém- és fadarabokat, fonalhulladékokat, valamint egyéb anyagokat épít képeibe.
Szent Sebestyén címû munkájának alapját pedig egy kettétört rajztábla adja. Ez a kép a létezés varázstól való megfosztottságáról árulkodik. Egyben az organikus teret kisajátítani vágyó emberi elme sajátosságainak vizuális adathordozójaként funkcionál. A kultúra termékeként megjelenõ tárgyi elemek és a több képen is visszatérõen feltûnõ axonometrikus ábrák fokozott hangsúlyt nyernek ezen a munkán. Mindez azért érdekes, mert ahogy tudjuk, szabályos geometriai formák a természetben nem fordulnak elõ. Azok kizárólag elvont, analizáló emberi gondolkodásunkból adódnak. A rétegzett jelentést hordozó képen Sebestyén lenyilazott alakja pedig egy újabb emberi sajátosságnak a megjelenítõjévé válik, amire azonban már korántsem lehetünk annyira büszkék… Hiszen kizárólag az ember gyilkolja a saját fajtáját!
A tárgyhasználat képességével az õskortól együtt jár a tárgyakkal való visszaélés lehetõsége is. Ez a probléma a kiállítás koncepciójának fontos gondolati magvát adja. Mûvészünkben ugyanis elevenen munkál a kérdés, hogy élhetnénk-e ismét a természettel összhangban, és ha igen, miképp. Ennek jegyében hoz létre mûtárgyakat mások számára már jelentéktelenné vált anyagokból, ezért alkalmaz természetes festékeket és kötõanyagokat, például kávét és tojást. Ezért alkot sokszor olyan kompozíciókat, melyek szétfeszítik a táblaképkészítés konzervatív szabályait, és kilépnek a négyzetes alapfelületbõl, valamint gyakran a síkból is. Fátyol Zoltán tudatosan vállalt szándéka, hogy rávilágítson társadalmi rendszerünk sérülékenységére, és felhívja a figyelmet életterünk iránti felelõsségünkre.
Az …egy ember, aki feltûnt nekem, címû versben a megfigyelt, eltárgyiasított személy bármelyikünk lehetne. Õ, az ember, aki „önmagát is / kettõzheti bátran, ha máshogy nem / lehet kibírni hazáig az infernót, amivé a / világ lett”. Az alkotó sugalmazása szerint ugyanis földi létünk jelenleg „infernó”, vagyis árnyékbirodalom. A nihil alvilági testet öltése. Profán, szellemtelen anyagi létezés, ahol a stressz, a depresszió és valamiféle skizofrénia közeli állapot tagolja mindennapi életterünket és személyiségünket. Pedig „Valahol mindig lobognia kellene a tûznek” - ahogy a Barlangrajzolók címû versben olvashatjuk.
Munkáit szemlélve felderenghet elõttünk valami a természettel összhangban élni tudó ember szellemiségébõl, ezek a munkák ugyanis újraértett tapasztalatokat hordoznak elõdeink mágikus szemléletébõl! A Nap, a kultikus tárgyak, a nõ, a tékozló fiú, a próféta és a sámán alakjának sematikus megidézésével valamiképp közelebb kerülhetünk a transzcendensben való hithez. Elõdeink ugyanis ebbõl merítettek reményt a túléléshez, és talán motivációt a környezettel való összhangban éléséhez is, mûvészünk sugalmazása szerint nekünk is meg kell találnunk azt a motivációt, ami visszalendíthet minket a természeti környezettel való összhangban élésbe. Ehhez talán az egyik lehetséges segítséget a mûalkotás imaginatív ereje adja.


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :