[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

Rozália

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Hamvas Béla az ornamentikáról

szerkesztette: SZABÓ OTTÓ, 2007-12-06

Gyarmathy TihamérHa a modern magyar mûvészet tíz legnagyobb képviselõjét hagynák felsorolni, õ mindenképpen benne lenne. Szerintem, az én mércémmel, úgy kb. az ötödik helyen... Gyarmathy Tihamér festõmûvész és grafikus. Olaszországban, Franciaországban és Németországban tanult.


GyarmathyGyarmathyGyarmathyGyarmathyGyarmathyGyarmathy

Hamvas Béla: Az ornamentika értelme

Olyan korban, amelyben a létezés értelmét elveszti s a dolgoknak nincs magától értetõdõ jelentése (a szociológia ezt az eldologiasodás korának nevezi), rendkívül nehéz felfogni azt, hogy mi az ornamentika. A díszt összetévesztik a cifrasággal s az embert az ízléstelen cifraság veszi körül közvetlen magánlakásán kívül csaknem minden nyilvános helyen. Egészen messzire és távolra kell menni, hogy a mai ember fel tudja fogni a dísz valódi értelmét: az iszlám kultúrába, a Columbus elõtti Mexikóba, a régi Egyiptomba és Indiába. Az ornamentika az ízlésvonal önkéntelen megnyilatkozása, minden esetben a mûvészet egyik centrális és legérzékenyebb helye. Ma „arabeszk" alatt értelmetlen, üres, gépies vonalzást értenek, holott eredeti értelmében szimbólum, és mérhetetlenül fontos mozzanat, amely az egész mûvészetre döntõ.

A cifraság és az ornamentika között levõ alapvetõ különbséget mindenkinek meg kell gondolnia, ha olyan absztrakt képhez közeledik, mint milyen Gyarmathy Tihaméré. Az átlagos és eldologiasított szem a desztillált motívumokban például semmi egyebet nem képes látni, mint textilmintát, vagy egy csokoládégyár csomagolópapírját, az a szem, amely eddig sem tud emelkedni, hogy egy perzsaszõnyeg, vagy perui szõttes témáit megértse. Az ilyenek számára nélkülözhetetlen bevezetésül Rudolf Kassnernek a szõnyegek mûvészetérõl írt tanulmánya ajánlható. Ha e mûvet megértették, akkor valószínûleg már fel tudják fogni, hogy a díszítés a mûvészet legelemibb kérdései közül sohasem volt kizárható és nem is képzelhetõ el olyan kor, amelyben kizárható lesz. Az ornamentika minden mûvészet egyik legmélyebb problémája.

Gyarmathy Tihamér mûvészete alapul ezt az elementáris szépséget veszi, azt, amely önkéntelenül, minden elõzmény és meggondolás nélkül szépségével kielégít, megnyugtat és fölmelegít. Az ornamentika titka, hogy látszólag pszichológiamentes, - vagyis a pszichológiát teljesen fel tudja oldani a vonalak és formák elemi szépségében. Egész absztrakt mûvészetünk mögött az intenzív látás problémája áll: a látásszínvonal felfokozása, Moholy Nagy László törekvése, hogy a szem új „ismeretelméletét" megalapítsa. Gyarmathy Tihamér Fekete Bélától abban különbözik, hogy nem dolgozik merész paradoxonokkal; Marosán Gyulától abban különbözik, hogy nem érinti a lírai önvallomást; Martyntól és Lossonczytól abban, hogy nem az igények folytonos fokozásával és egyre energikusabb koncentrációjával veti magát a kérdésekre. Gyarmathy könnyen, világosan, csaknem problémátlanul fest (csaknem úgy, mint Rozsda Endre) és megközelíti a szürrealista tudatkikapcsoló félálom módszerét. A modern elrontott szem azt hiszi, hogy ennek az ornamentális mûvészetnek nincs értelme, pedig ahová Gyarmathy nyúl, az nem egyéb, mint az összes festõi motívumok gyûjtõmedencéje. Ebbõl merít, még riadtan, az Arlequin kétértelmûségével, mintha tiltott dolgot mûvelne. Stílusa már megvan és néha csak hajszálon múlik, hogy ez a stílus tényleg stílus legyen, az ünnepi és gazdag dísz megnyilatkozása.

Gyarmathy az impresszionizmus egy kései fázisából úgyszólván átmenet nélkül ugrott át az absztrakcióba. Még egy ugrásra van szüksége, hogy az absztrakció e kimeríthetetlen lehetõségét észrevegye. Az elemi vonalaknak, formáknak, alakoknak, árnyaknak, színeknek ezt az önmagukban és önmagukért álló értelmét és ezt egész gazdagságában meg tudja festeni.

Amit eddig Gyarmathy alkotott, az sok helyen mélyen belenyúlik az absztrakt mûvészet egyik õsértelmébe és a szakrális ornamentika titkát már megérintette, de még habozik. Még nem értékelte át magában a formák jelentéseit, vagy ami ugyanaz, nem tudta elválasztani egymástól a merész és gazdag díszt, és az indokolásra nem szoruló pompát. A továbbfejlõdéséhez pedig ez elkerülhetetlen. Az új mûvészet ízléséletünkben egyetlen pontot sem fog érintetlenül hagyni s elõbb-utóbb a díszítést, mint a legérzékenyebb pontot mûsorra fogja tûzni. Ez Gyarmathy festészetének egyik nagy feladata.

Martinszky János induló mûvészete önkéntelenül ezt a témavilágot vette át. Nála azonban a szürrealista pszichológia erõsen érezhetõ. Azonnal látni, hogy az absztrakt ornamentális kép intenzív belsõ feszültségek kivetítése. Ismételten és hangsúlyozottan ki kell emelni, hogy az ornamentika õsértelmek hordozója. Ezek az õsértelmek megnyilatkozhatnak naturálisan a márvány erezetében, a fák évgyûrûiben, a felhõzetben, a geológiai rétegek rajzában, de már emberileg átértelmezve az õsnépi motívumokban. Mint a zenében és a népköltészetben és a közmondásokban és szokásokban itt is elementáris valóságokkal állunk szemben. Ezeknek a valóságoknak értelmét nappali tudatunk, amely lelki geológiánkban mindig csak a lösz rétegét képviseli, nem ismeri. Az ornamentika értelme a mélytudatban van és az embernek nem individuális, hanem univerzális-kollektív szerveiben. Martinszky képei biztató jelek arra vonatkozólag, hogy ezeknek az ornamentális õsjelenségeknek értelméhez közelebb fogunk tudni lépni. Martyn Ferenc kétségbevonhatatlan befolyására Martinszky ezeknek az õsmotívumoknak absztrakt tömörítését és leegyszerûsítését kísérli meg. De nem lehetetlen, hogy ugyanakkor olyan lélektani elemeket is fel fog tudni szabadítani, amelyek a megértést könnyebbé fogják tenni. Egyébként könnyen lehet, hogy Martinszky olyan elõre ki nem számítható irányt vesz fel, amely mindezeken a lehetõségeken túl fog teljesen kibontakozni.


 Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: trew e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-12-17
nagyon tetszenek, koszi az elmenyt