[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

Rozália

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Kassa Nyert!

szerkesztette: xlpixel, 2008-09-09

Nyertünk, KASSA nyert! 2013-ban, most már biztos, hogy Európa kulturális fõvárosa Kassa lesz. Ma, szeptember 9-én dõlt el véglegesen.

 


 

Az elsõ hivatalos bejelentés szlovákul :

Tlaèová správa:
Ko¹ice sa stali Európskym hlavným mestom kultúry 2013

9. septembra 2008

Bratislava – Európskym hlavným mestom kultúry (EHMK) na rok 2013 sa stali Ko¹ice. Rozhodla o tom dnes v Bratislave na pôde Ministerstva kultúry SR 13-èlenná medzinárodná porota na èele s predsedom Bobom Scottom. Ko¹ický projekt Interface je projektom dlhodobej transformácie mesta prostredníctvom kultúry, ktorý chce vytvori» priaznivé prostredie pre kultúru a kreativitu.
Oproti prvému kolu mali ¹tyria slovenskí uchádzaèi Ko¹ice, Martin, Nitra a Pre¹ov takmer dvojnásobný èas na prezentáciu. „K dispozícii sme mali 45 minút aktívnej prezentácie. Na otázky porotcov bola vyèlenená hodina. Vsadili sme na to, ¾e komisári si u¾ od nás preèítali dve knihy, boli v na¹om meste a rozprávali sa s nami v prvom kole. Teraz sme im ponúkli neformálne osobné výpovede, èo pre nás tento projekt znamená. Rozprávali sme o tom, ¾e v meste ¾ijú konkrétny µudia s konkrétnymi ¾ivotnými príbehmi. Chceli sme, aby si komisári vyskladali vlastný názor na nás a na µudí, ktorých máme natoèených na filmových záberoch. Prezentovali sme piati, ale vo filme sme ako keby pred komisiu priniesli celú ¹kálu Ko¹ièanov,“ povedal o priebehu závereènej prezentácie, ktorá rozhodla o titule pre Ko¹ice, ¹éf ví»azného projektového tímu Marek Kolárèik.
„Projekt mô¾e by» prínosom na skvalitnenie kultúrneho ¾ivota mesta. Prichádzame s novými my¹lienkami, ktoré èi u¾ mesto bude tento projekt v plnej ¹írke realizova» alebo nebude, mô¾e v budúcnosti realizova» ako nové transformaèné prvky svojej kultúrnej politiky,“ povedal primátor mesta Ko¹ice Franti¹ek Knapík, podµa ktorého projekt priniesol do mesta a regiónu výzvu a nad¹enie. „V roku, kedy bude mesto u¾íva» tento titul sa oèakáva nárast náv¹tevnosti, s èím je spojené budovanie infra¹truktúry. Mesto sa dostane do zoznamu kultúrnych agentúr a cestovných kancelárií, èím sa zvý¹i turistický ruch. Toto je spôsob, ako sa mô¾u Ko¹ice dosta» na úroveò známych miest alebo regiónov, ktoré sú u¾ v na¹om európskom povedomí zafixované,“ dodal primátor.
„Tento projekt je veµmi dobrou príle¾itos»ou vybudova» kultúrne in¹titúcie, zapoji» mladých umelcov a zachova» nárast kultúrneho ¾ivota v meste. Mnoho mladých µudí, absolventov na¹ich ¹kôl v Ko¹iciach a na Slovensku tu ostali vïaka tomuto projektu, v ktorom na¹li uplatnenie svojich schopností,“ dodal Kolárèik.

Hlavnými témami projektu je premena priemyselných a armádnych zón na prostredie kreatívneho priemyslu, vnesenie kultúry do okrajových èastí mesta, dialóg medzi východnou a západnou Európou a zosúladenie potrieb èloveka a ¾ivotného prostredia.
Mesto v súvislosti s realizáciou projektu poèíta s prílivom investícií vo vý¹ke 2, 4 miliardy korún (80 000 000 eur), z nich 53 % budú tvori» ¹trukturálne fondy.

 

Titul „Európske hlavné mesto kultúry“ bol vytvorený, aby prispieval k zbli¾ovaniu európskych národov. Práve na základe tejto my¹lienky bol zavedený na podnet pani Meliny Mercouriovej Radou ministrov Európskej únie v júni 1985. Odvtedy má tento titul vïaka mnohým náv¹tevníkom èoraz väè¹í úspech u Európanov. Pozoruhodný je aj jeho kultúrny a sociálno-ekonomický dosah. Od roku 1985 bolo za Európske hlavné mesto kultúry zvolených 32 miest, od ©tokholmu po Janov, od Atén po Glasgow, od Krakova po Porto. V priebehu rokov sa toto podujatie vyvíjalo bez toho, aby stratilo svoj pôvodný cieµ: upozorni» na bohatstvo, rôznorodos» európskych kultúr a ich spoloèné èrty, prispie» k tomu, aby sa európski obèania navzájom lep¹ie poznali, podpori» získanie povedomia príslu¹nosti k tomu istému „európskemu“ spoloèenstvu. (Zdroj: Ministerstvo kultúry SR)


Zuzana Lehotská,
komunikácia s médiami, projektový tím Európske hlavné mesto kultúry Ko¹ice – 2013


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: pixel e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-09-13
sikerult megtudnom hamarabb a hirt mint a tobbi mediak ezert kerult fel egy gyors hir a reakcioba, hogy az elsok legyunk akik informaljak errol az embereket. Telefonos interju meg azert olyan amilyen mert telefonos nem tom mit kel ezen bazirozni sajnos nincs muholdas telefonunk ezert elnezest kerek :). En kassai vagyok es buszke vagyok ra, hogy megnyertuk lehet, hogy tulsagosan is ezert ket hir is felkerult tolem, Kati meg az elejetol reszt vett projektek megvalositasaban az MKI kereten belul ezert ertheto, hogy irt mert o is orul a dolognak - de ha nem tetszik akkor sajnalom szerbusz.
név: dzsu e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-09-12
Ez sokat jelent minden kassai szamara, akar reszese vagy a folyamatnak akarr nem, mostantol meg tobb koncert, szinhaz es egyeb rendezveny lesz kassan--- ki ne orlne ennek?
név: cc e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-09-12
Rendben, nem is azért írtam, amit írtam. Aránytalannak éreztem a három cikket. Minek? Egy is elég lett volna. És ne tagadd, észre vettétek ti is (szerkesztõk), mert a leghitványabbat, azt a telefonos intrjút rögtön le is cseréltétek.
név: cc-nek e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-09-12
cc, szerinted nem lehet, hogy csak azert, mert a rovart is kulturalis portal?
oszt szivesen felhivja a figyelmet egyeb kulturalis jelentosegu esemenyekre is... hm?
név: cc e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-09-12
Három cikket is feltettetek az oldalra a Kassai projekttel kapcsolatban. Ennyire be vagytok lelkesedve. Nektek is jut a pénzbõl, vagy csak úgy... Túlzásnak tartom ezt a nagy lihegést.
név: pixel e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-09-09
Ez nagyon jo hir mer igy Kassan nagy teret kap majd a kortas muveszet minden zeg zuga, es ez uj epuletekkel - kulturalis kozpontokkal is jar.Es foleg lehetoseg a fiatal palyakezdoknek nem beszelve arrol, hogy vegulis Kassa mint varos a rovas szivehez is kozel van !
név: Zolti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-09-09
Most jó ez vagy se? Remélem jó???