[kapcsolat]   husken

FecsoDuncsak

 

Aranyszamár

 

Hazátlanok

 

Szabadság

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

KÉZAI SIMON MAGYAR KRÓNIKÁJA

szerkesztette: tigris, 2005-09-27

Az Égigérõ FaLeggyõzhetetlenebb és leghatalmasabb urának III. Lászlónak, Magyarország nagydicsõ királyának,
hû papja Kézai Simon mester kívánja,
hogy ahhoz áhítozzék, kinek dicsõségét a nap és hold csudálja...


kezdetbenELÕBESZÉD

Minthogy erõsen szíveteken fekszik, hogy a magyarok tetteit ismerjétek, s azt én igazán tudom, gondoskodtam, hogy azon nemzet történeteit mellyek különbféle irományokban Olasz-, Franczia- és Németországban szerteszét vannak szórva, egy kötetbe szerkeszszem, nem követve Orosiust, ki Ottó császár kedvét keresve, kinek a magyarok különbözõ csatáikban sok zavart okoztak, könyveiben sokat hamisan koholva az állította, hogy a magyarok lator ördögöktõl származtak. Azt irta ugyanis hogy Filimer, a nagy Aldarik góth király fia, midõn Scythia határaira haddal támadt, a mint beszélik, seregében számos asszonyt vitt magával, kiket Alirumnáknak neveznek. S ezeket, minthogy a katonáknak igen alkalmatlanok voltak, csábitásaikkal sokat elvonván közzülök a katonai munkától, a mint mondják, a király Párducos Árpádról s hadrontó népeirõltanácsa ezért a sereg társaságából kiverte. Kik is a pusztákon kóborogva végre a Meotis tava partjain szállottak meg, s midõn ott férjeik vigasztalásától elesve hosszasan tartózkodtak, említett Orosius állítása szerént lator ördögök jöttek hozzájok s ölelkeztek velök. S ez ölelkezésbõl eredtek, mint mondja a magyarok. De hogy állítása nyilván nagy hazugság, bizonyítja elõször a szent írás, hogy a lelkeknek húsok és csontjok nincs, és hogy "a mi testtõl van, test az, a mi pedig lélektõl van, lélek az." De kitetszik, hogy a természet törvényeivel is ellenkezõt mondott; tökéletesen ellenkezik is a valósággal, hogy a lelkek nemzhessenek, mellyeknek nemzõ tehetség nem adatott. Mibõl nyilván van, hogy a magyarok is, mint a világ más nemzetei, eredetöket férfitól és asszonytól vették. Ugyanõ ott is eléggé túl ment az igazságon, a hol a magyarok harczainak csak szerencsétlen kimeneteleirõl látszik emlékezni, a szerencséseket pedig hallgatással mellõzi, mi nyilván való gyülöletét világosan Õs Napkelet ilyennek álmodtamutatja. A valóságot akarván tehát követni, úgy szerencsétlen mint szerencsés harczaikat beigtatom s meg fogom irni az említett nemzet eredetét, és hogy hol laktak, hány országot foglaltak, s hányszor változtatták lakhelyöket: azonban annak segélyével és kegyelmének eszközlésével, ki mind annak, mi a hold köre alatt és azon túl e teremtett világon él, teremtõ, megtartó és megváltó istene, kinek legyen tisztesség és dicsõség mind örökkön örökké.


Vége az elõbeszédnek.


Kezdõdnek a húnok tettei

ELSÕ KÖNYV.

Verecke híres útjánA HÚNOK TÖRTÉNETEI EREDETÖKTÕL ATTILA HALÁLÁIG
S BIRODALMUK FELBOMLÁSÁIG

I. FEJEZET.

A húnok és magyarok eredetérõl és õsi lakaikról.

1. §. Bévezetés a magyarok krónikájába

hajdanábanHajdan az ó szövetség idejében és most a világ hatodik korszakában különbözõ irók, különbözõ történeteket sokszor és sokféle módon irtak le, mint Josephus, Isidorus, Orosius, Gotfridus és mások minél többen, kiknek neveit említenem nem szükség. Én pedig a világ azon korában, kezdtem e munkához, midõn a szeretet meghûlt, a gonoszság eláradott és minden test hajlandóbb vala roszra mint jóra.

2. §. A Bábel tornyáról

Minthogy az özönviz csapása által Noén és három fián kivûl minden test elpusztúlt, végre Semtõl, Kámtól és Jáfettõl az özönviz után hetvenkét nemzetség származott: Semtõl huszonkettõ, Kámtól harminczhárom, Jáfettõl pedig tizenhét. S midõn azon nemzetségek, mint Josephus mondja, zsidó nyelven beszéltek, az özönviz után a kétszázegyedik esztendõben a Jáfet magvából eredt Menróth óriás, Thana fia, minden atyafiaival a mult veszedelemre gondolva tornyot kezde építeni, hogy ha az özönviz ismét találna jönni, a toronyba menekûlve a bosszúló itéletet elkerûlhessék. Azonban az isteni titkos akarat végzése, mellynek emberi értelem ellent nem bír állni, úgy megváltoztatta és összezavarta nyelvöket, hogy miután rokon rokonát nem érthette, Emese álmavégre különbözõ tájakra széledének. Az említett toronyban, mint Josephus mondja, a legtisztább aranyból istenek templomait, drága kövekkel kirakott palotákat, arany oszlopokat s szinezett kövekkel különbnél különben kirakott utczákat csinálának. És azon torony négy szögre emelkedett; széle egyik szegletétõl a másikig tizenötezer lépés, hossza ugyanannyi volt, magassága még nem volt bevégezve, hanem szándékuk szerént a hold köréig, mellyet az özönvíz fel nem ért, fel kellett volna emelve lennie. Alapjának vastagsága háromszáz lépés volt, emelkedtével azonban lassanként keskenyedett, hogy aljának vastagsága a rá nyomúló terhet megbírja. Vala pedig helyezve Nubia és Égyiptom közzé, s maradványait Memphisbõl Alexandriába menve maig is láthatni.

3. §. Nemrót Persiába költözik Fiai Hunor és Mogor a húnok és magyarok õs atyjai

Mellõzve tehát az eseményeket, mellyek kezdett tárgyunknak színt adnak, viszsza kell térnünk Menróth óriásra, ki a nyelvek megkezdõdött összezavarodása után Eviláth földére méne, mellyet ez idõben Persia tartományának neveznek, és ott nejétõl Eneth-tõl hogyan, merre...két fiat nemze, Hunort tudniillik és Mogort, kiktõl a húnok vagy magyarok származtak. De mivel Menróth óriásnak Enethen kivûl mint tudjuk, több neje is volt, kiktõl Hunoron és Mogoron kivûl több fiakat és leányokat is nemzett; ezen fiai és maradékaik Persia tartományát lakják, termetre és szinre hasonlítnak a húnokhoz, csak hogy kissé különböznek a beszédben, mint a szászok és thüringek. S minthogy Hunor és Mogor elsõ szülöttek valának, atyjoktól megválva kölön sátrakba szállnak vala. Történt pedig, hogy a mint egyszer vadászni kimentek, a pusztán egy szarvas ünõre bukkanának, mellyet, a mint elõttök futott, a Meotis ingoványaiba kergetének. S midõn az ott szemök elõl tökéletesen eltûnt, sokáig keresék, de semmi módon nem találhatták. Végre is az említett ingoványokat bejárván, azon földet baromtartásra alkalmasnak szemlélték.

templomról4. §. Hunor és Mogor a meotisi ingoványok közzé költöznek

Visszatérvén onnan atyjokhoz s búcsút vévén tõle, minden vagyonostól a meotisi ingoványok közzé szállának lakozni. Meotis tartománya pedig Persia hazával határos s egy igen keskeny gázlón kivûl mindenfelõl tenger övezi környûl; folyói teljességgel nincsenek, fûben, fában, madárban, halban és vadban bõvölködik. Nehéz oda bé, s onnan kimenni. S a meotisi ingoványokba bémenvén, ott öt esztendeig mozdulatlanúl maradának. Hatodik évre tehát kimenvén véletlenûl, a pusztában Belár fiainak nejeire, kik férjeik nélkûl sátrakban tanyázának, s gyermekeikre bukkanának, kiket is vagyonostól sebes nyargalva a Meotis ingoványaiba vivének. Történt pedig, hogy azon gyermekek közt az alánok fejedelmének Dulának két leányát is elfogták, kiknek egyikét Hunor, másikát Mogor vevé nejûl. S ezen nõktõl vették eredetöket minden húnok és magyarok. S miután azon ingoványok közt hosszasabban idõztek, lõn, hogy igen erõs nemzetté kezdtek növekedni és a tartomány õket béfogadni és táplálni nem birta.

5. §. Hunor és Mogor Scythiába költöznek. Scythia leirása

Kémeket küldvén tehát onnan Scythiába, miután Scythia országát kikémlelték, gyermekeikkel és barmaikkal azon hazába vonulának, hogy ott lakozzanak. Midõn tehát azon országba bémentek, abban lakókul az alpzúrokat és pruténokat találták, kiket eltörölvén, a helyrõlkivervén vagy megölvén, azon országot, mint tudjuk, szomszédaik ellenére mai napig békességesen birják. Scythia tartománya ugyanis Europában fekszik s kelet felé terjed; egy felõl az éjszaki tenger, más felõl a Rif hegyek zárják be; a forró égaljtól távol esik. Kelet felõl Ázsiával van egybe kapcsolva. Két nagy folyóviz is ered benne: egyik neve Etöl másiké Togora. Az abban az országban termett nemzetek pedig henyeségbe merûltek, hijábanvalóságoknak hódolók, fenhéjázó természetüek, bujaságra hajlandók, rablásra áhitoznak, s általában inkább barna mint fejér szinûek. A Scythia országgal keletre határos a Joriabeliek országa ezután Tarszia s végre Mangalia, hol Európa végzõdik. A nyári nap alatti táj felé a korozmi nemzet fekszik és Ethiopia, mellyet Kissebb Indiá-nak hivnak, s aztán délszak és a Don folyó közt áthatolhatatlan puszta van. A Don folyó, mellyet a magyarok Etölnek neveznek, Scythiában ered ugyan, hanem a mint folytában a Rif hegyeken átmegy, Donnak nevezik, melly is osztán a sikra kiérvén az alánok földén foly, azután pedig három ágon szakad a kerek tengerbe. A Togora folyó pedig Scythiából ered, s puszta erdõkön, mocsárokon, és havas hegyeken át folydogálván, hol a köd miatt, a nap soha sem süt, végre Irkániába szakad, az éjszaki tengernek tartva. Scythia tartománya hosszában háromszázhatvan, széltében százkilencven stadiumra terjed. S oly erõs természeti fekvése van, hogy egyetlen nagyon kicsiny helyen lehet beléje jutni; miért is sem a római császárok, sem Nagy Sándor nem birtak belé jutni, jóllehet megkisérlették vala. Scythiának földe buja, ligetekkel, erdõkkel, legelõkkel ékes, különféle vadakban csuda gazdag és tele. Nyugot felõl szomszédai a besenyõk és fejér húnok. Az éjszaki tenger körül pedig, melly vele szomszéd, Susdal országáig emberi nemzetnek járhatatlan sivatag erdõ van, melly mint mondják nagy messze terûl, hol kilencz hónapon át sürû köd fekszik; ott a napot sem láthatni, hanemha csak junius-, julius- és augusztusban, azt is csak napjában annyi ideig, a mennyi hat órától kilenczig van. Az említett sivatag hegyeiben kristályt találnak és griffek fészkelnek s vadászsólyom madarak költenek, mellyeket magyarúl kerecset-nek hívnak. Scythia országa egy területbe van ugyan foglalva, de uralkodásra nézve három országra, Baskar-, Dent- és Magyarországra oszlik. Száznyolcz tartománya van száznyolcz nemzetség miá, a mennyire osztották hajdan Hunor és Mogor fiai, midõn Scythiába berontottak. Mert száznyolcz nemzetségbõl áll a tiszta Magyarország, s nem többõl, s ha tán hozzájok mások is csatlakoztak, azok idegenek, vagy foglyoktól eredtek. Mivel Hunortól és Mogortól a Meotis ingoványban minden jöttmenteken kivûl száznyolcz nemzetség származott volt. Melly jövevények nemzetsége e könyv végén rendre ki lesz téve.

(elsõ rész)


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :