[kapcsolat]   husken

56

 

szükségeS

 

eTelep

 

100

 

Szezonális, kacsa

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Kicsit a mi könyvünk

szerkesztette: Szászi Zoltán, 2008-11-11

a k♠nyv Kicsit a mi könyvünk Jozef Leikert Pominuteµnos» címû könyve. Már ha másért nem, akkor azért, mert Szabó Ottó illusztrálta, ifj. Szaszák György munkája a tipgráfia és jómagam írtam az elõszavát. Bemutatójára invitáljuk a kedves érdeklõdõket!


Kedves Barátunk,
a Szlovákiai Magyar Irók Társasága és a Vámbéry Polgári Társulás
tisztelettel meghívja Önt és becses családját
Jozef Leikert Mulandóság címû kötetének a bemutató estjére, 2008. november 13-ára, 18 órára a dunaszerhahelyi Vámbéry Irodalmi Kávéházba.
A kötetet Szászi Zoltán költõ mutatja be. A szerzõvel Csanda Gábor szerkesztõ beszélget.
caffeteria Milý Priateµ,
Spoloènos» maïarských spisovateµov na Slovensku a Obèianske zru¾enie Vámbéryho Vás a Va¹u rodinu srdeène pozíva na
Literárny veèierok
Jozef Leikert Pominuteµnos» 13. novembra 2008. , o 18 hodine v Literárnej Kaviarni Vámbéryho v Dunajskej Strede Dielo prezentuje Zoltán Szászi, básnik. S autorom sa rozpráva Gábor Csanda, redaktor.
Jozef Leikert költészete a csendbe belekiáltott suttogás ebben a mozgalmas, gyakran õrült mai világunkban. A költõ mintha az »alkonyat órájában« újraélné mindazt, amit átélt. Visszatér a saját kezdeteihez, gyökereihez, õseihez, hazája és a világ történetéhez. Verses miniatûrjeiben személyes megpróbáltatásain, keserûségén és pesszimizmusán keresztül jut el gondolatai gyökeres revíziójához, a saját »én« céltudatos kereséséhez, a szeretet és a nevetés, akár önmaga kinevetése elveszített képességének újramegtalálásához. Végsõ soron azt a benyomást keltve, hogy költõnek és olvasójának magukban és maguk körül van még esélyük ezt az »alkonyati órát« elkerülniük.” ELENA TAMBOVCEVOVA (Oroszország)

Poézia Jozefa Leikerta je krièiaci ¹epot do ticha, ktoré autor odhaµuje v ru¹nom, èasto a¾ bláznivom súèasnom svete. Básnik ako keby hodnotil v „hodine do zatmenia" v¹etko, èo pre¾il. Vracia sa k svojim zaèiatkom, ku koreòom, k predkom, k histórii svojej krajiny i planéty. Cez osobné útrapy, zúfalos» a pesimizmus prichádza v básnických miniatúrach k hlbokej my¹lienkovej sebakritike, k cieµavedomému hµadaniu svojho „ja" a k znovunájdeniu stratenej schopnosti ma» rád a smia» sa, hoci i nad sebou. Napokon vzniká dojem, ¾e básnik aj èitateµ majú e¹te nádej za „hodinu do zatmenia" toto zatmenie odvráti», v sebe i vôkol seba. ELENA TAMBOVCEVOVÁ (Rusko)
A kiadvány a helyszínen árkedvezménnyel megvásárolható.
Miesto: Literárna kaviareò Vámbéryho
Dom podnikateµov, Kukuèínova ulica 459. Dunajská Streda
vambery@vambery.sk

Patróny veèierka: a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma / Ministerstvo Kultúry SR, a Nemzeti Kulturális Alap és a Szülõföld Alap a  míves munka címlapja
     
        


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17
név: e-mail: dátum: 2019-01-17