[kapcsolat]   husken

100

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

eperjesi egyetem

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Lükõ Kálmán

szerkesztette: SZABÓ OTTÓ, 2007-02-22

KörtvélyesRitka családi vonás, hogy történelmet formáló forradalmi események egyként fogják meg három ifjú testvér lelkét. Abban az idõben sem volt ez egyértelmû, - nem beszélve napjainkról...


2

3

4

5

6

7

A Gólya Panzió - a Lükõ-kúria

Körtvélyesi anziksz

a Gólya Panzió Körtvélyesen

... napjainkról, amikor például demokratikus választások elõtt, de úgy általában is, a politika országot, baráti társaságokat, családokat oszt meg.

Körtvélyesiek a történelem viharaiban II.

   
1848 dicsõ szele egyként ragadta magával a három ifjú testvér lelkét, hogy ne csak eszmeileg álljanak a haza ügye mellé, hanem a legnemesebbet, ifjú életüket ajánlják fel a haza védelmének oltárán.
Így történt ez a három ifjú Lükõ testvérrel akkor Körtvélyesen.
Lükõ Géza Torna-megye szolgabírájaként állt a forradalom szolgálatába, míg a két testvér ifjú diákként lelkesedett a nemes ügyért.

Kovács Zsigmond egykori újságíró az 1880-as években a korabeli jegyzõkönyvek és résztvevõk elbeszélése alapján így írja le az eseményeket:
        
"Lükõ Kálmán, mint kassai joghallgató csapott fel a 9. zászlóaljba vörössapkásnak. Ma is megvan az a levele, amelyet ez idõben testvérbátyjához írt Körtvélyesre, melyben nagy közvetlenséggel írja az azon idõben itt Kassán lefolyt mozgalmakat. Többek közt említi, hogy a sajtószabadság 8-ik napján (tehát már március 23-án) nemzetõrséget alakítottak tulajdon zászlójuk alatt, melyet nekik gr. Forgáchné ajándékozott.
Majd aztán elmondja azt is, hogy hetenként kétszer jártak gyakorlatra, – s hogy a város akkori helyettes bírája április 3-án sebes postán kért fegyvert számukra. Sajnos, a levelet egész terjedelmében nem közölhetem, pedig igazán megérdemelné.
          
A lelkes ifjú harczolt aztán a ráczok ellen lenn a Bánátban. Majd Damjanich alatt részt vett a szolnoki, isaszegi, váczi, nagysallói és komáromi (másképp szõnyi) dicsõséges csatákban. Komáromnál sebet kapott, s bekerült az ottani kórházba. Itt nevezték ki a 9. honvédzászlóalj hadnagyának, de ennek õ már nem örülhetett, mert ekkorra a szabadságharcznak vége lett. Az a menedék-levele, melyet az osztrákoktól kapott, ma is megvan, s az ereklye-kiállításon egy másik okmánnyal együtt, mely a besoroztatástól való mentesítését igazolja, bemutattatott. – A vitéz vörössapkás itt, Kassán halt el a mult évben, hol az utóbbi idõben, mint kataszteri nyilvántartási biztos mûködött."
  
Egyik Magyarországon élt leszármazottja 1997-ben, 87 évesen, a következõképpen emlékezik az egykori vitéz honvéd nagyapára: "... Ami a rozsnyói múzeumban õrzött honvédzubbonyt illeti, lehet hogy öregapámé volt, vagy egyik barátjáé, de semmi biztosat nem tudok. Öregapám, Lükõ Kálmán a veressapkásokkal együtt harcolt és 49 után sokáig bujdosott, ezt hallottam özvegyétõl, az én kedves öreganyámtól. Ezért késõn házasodott meg, s özvegy Ratkó Andornét vette el 1875-ben, akinek már három lánya volt. Második házasságából is született három lánya. Mikor öregapám meghalt, öreganyám Kassára költözött, (házat vett ott, a Lükõ birtokot eladva, csak a szõlõskertet tartva meg az Evetesben)
Igy kerülhetett a honvédzubbony is Kassára.
Tudtommal öregapám 1848-ban, húszéves korában a kassai jogakadémia hallgatója volt, amikor (március 18-án) megérkezett Kassára a pesti forradalom híre.
A kassai eseményekrõl levélben tájékoztatta Géza bátyját, aki Tornaváralján volt szolgabíró. A levél öreganyámtól hozzám került, én meg Gábor fiamnak adtam át megõrzésre.

Szép emlékek maradtak dédapámtól, a Napoleon kortársától, Sándortól is. Öreganyámnál számtalan kis tusrajzát láttam a harmincas években, de csak három maradt rám belõle, melyeket apám kért el öreganyámtól és szépen bekeretezve szobája falán õrzött. Ezeket is Gábor fiamnak adtam át. Egyiken a farkas kétlábon áll egy oltárféle terméskõépítmény elõtt, melyen nyitott biblia fekszik, és szent beszédet intéz a libákhoz.

Másik tenyérnyi rajza Napoleon arcképe. Fején a jellegzetes kalap, egy gunnyasztó fekete sas. Dolmánya világoskék = Franciaország térképe. Páris helyén egy pók gubbaszt, mely behálózta az országot. A háló egyik szála Waterlooig nyúlik, ahol egy halálkéz elcsípi. Ez a kéz a dolmány tábornoki arany vállbojtja. Anglia felõl nyúl oda. A dolmány gallérja a La Manche csatorna képe, hullámzó víz és hajók. Napoleon arca meztelen nõk alakjából van összeállítva. – Igen finoman kidolgozott rajz."

Tovább így ír önmagáról: "... anyai ágon vagyok tagja a Lükõ családnak. 17 éves koromban változtattam meg apámtól maradt nevemet, mert szüleim közt és Budapesten is kiélezõdött a magyar-német viszony és én már gyerekkorom óta anyám pártján álltam, aztán nagy magyar tanárom, Karácsony Sándor tudatosította bennem, hogy az idegen név megtéveszt sokakat.

Öreganyám minden nyarát az Evetesben töltötte két Ratkó-lányával, Margit nénémmel és Erzsi nénémmel, a telet meg Pesten. Valamikor 1935 körül halt meg. A Ratkó lányok a háború után az Evetesbe költöztek és ott haltak meg. A kert gazdátlanná vált."
      
E sorok írójaként, gyermekkori emlékeimet felevenenítve még emlékszem, hogy a szomszéd néni – mint egykori  szolgálójuk – a múlt század 50-es éveinek táján is járt ki a faluból az Evetes nevû szõlõhegyi dûlõbe gondozni a "Kálmán kisasszonyokat". Halványan emlékszem, mikor hírét hozta  az utoljára elhunyt hölgynek, ki még halála elõtt reá hagyta míves bútorainak egy részét, melyet gyakran kölcsönzött ki a helyi színtársulat egy-egy romantikus darab kellékeként.

Örök nyughelyük nem a körtvélyesi falusi temetõben van, hanem a már említett Evetes romantikus szõlõskertektõl és gyümölcsösöktõl övezett árnyas fái alatt, egy élõsövénnyel bekerített szoba nagyságú kis temetõben, melyben körülbelûl 6 sírhely volt fellelhetõ. Talán az õsi birtok többi lakói alusszák ott örök álmukat, vagy netán az õsi lak fölé emelkedõ hegyi hágó, a Szoroskõért vívott csata 1848-as hõseinek egy része?  Ránk, az utókorra vár, hogy különféle levéltári adatokat áttanulmányozva fényt derítsünk dicsõ múltunk homályos lapjaira.
Sajnos, e kis temetõ csendes nyughelyét feldúlta az új idõknek múltat nem ismerõ, nem tisztelõ szelleme – nyomát se látni már.

(Az adatok egy része Németh Zsuzsa nyugalmazott pedagógustól származik.)


Sebõ Gyula


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: Lükõ Gábor János e-mail: lukojg@gmail.com dátum: 2010-05-06
Fel kell néznünk õseinkre, mert rászolgáltak. Kár, hogy erõszak nélkül sohasem lehetett megoldani a népek közötti konfliktusokat. És ma sem lehet láthatólag. De egy megmozdulást sokfélekeéppen lehet értékelni. Ld. pl. a Kossuth-Széchenyi vitát. A Dózsa-féle parasztlázadáshoz némileg hasonlít a ruandai népirtás, ahol a lázadókat gyilkosoknak minõsítette a közvélemény.
Mikor jutunk el vajon odáig, hogy az embereket ne sakkfigurának nézzék, akiket egyszerûen leütjük. Én a pacifizmus felé hajlok, és elítélek minden emberölést, akármilyen körülmények között történik is. Ahogy az állatok megölését is elítélem. Az embert nem ragadozónak tartom természete szerint - ami rossz történik a világban, az fõleg a rossz nevelésnek ill. a nevelés hiányának tartom, melyben az oktatási rendszer is komoly szerepet játszik.
János Kozmikus Evangéliumának elolvasását javaslom mindenkinek (az Interneten megtalálható), valamint Mahatma Gandhi életrajzának tanulmányozását.
név: dada.net/idvezlet e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2008-02-07
Kösz
név: zõdi e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-28
...oti csak halkan mert lecsesznek...rád fogják hogy maradi vagy meg csak a múlt érdekel meg a szokásos liberális dumát...viszont nekünk maradiaknak van történelmünk ismerjük a gyökereinket és ezért könnyebben viseljük ez a jelent és irányíthatjuk a jövõnket ami a sok sorstalannak soha nem adatik meg...
név: Szászi Zoli e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-28
Köszönet a cikkért, felébresztette bennem ismét azt a régen dédelgetett vágyat, hogy kicsit kutassak az õsök cselekdetei után. Néhány éve már belefogtam, de amint Oti is írja, bizony három generációra visszanézve szinte semmit, lassan még a neveket sem tudja az ember elõbányászni az emlékezetébõl. Oka pedig valószínûleg az lehet, már az idõt is ellopták tõlünk, az emlékezet lerombolása pedig folyamatos.
név: oti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-27
Fel kellene térképeznünk a privát történelmünket. Megemlékezhetünk Boszniáról, taníthatjuk a Nagy Francia Vérfürdõ eseményeit, foglalkozhatunk akár az amerikai Nagy Mészárlással, de mindez mire jó nekünk, ha azt se tudjuk, hogy ki volt az ükapánk. Nagyapám harcolt az elsõ világháborúban és vitézségi kereszttel jött haza, de bizony nem tudom, hogy miért kapta. Azt sem, hogy hol. Bezzeg még a részleteit is tudom, hogy miért tette el láb alól Wallensteint a harmincéves háború idején II. Ferdinánd. Dédapám harcolhatott az 1848-as szabadságharcban, de róla még apám sem tud sokat... Nagyon helyes, hogy felkutatják lelkes helytörténészek régiójuk, szûkebb pátriájuk történelmi és kulturális eseményeit. A neves emberekkel foglalkozni kell és nem csak a haláluk után! Manapság a tanult és mûvelt emberek szinte ki vannak rekesztve a faluközösségekbõl. El vannak lehetetlenítve, pedig õk azok, akiknek vezetniük kellene a közösséget. Én személy szerint a szubjektív történelem elkötelezett híve vagyok.
név: Ági e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2007-02-23
Ha jól tudom, az utolsó fotón lévõ, nyitott ablakú ház volt a Lükõ-kastély, amely ma Gólya Panzió. A szépen renovált épület a szöveg írójának és családjának múltat ismerõ és tisztelõ keze nyomát dícséri!