[kapcsolat]   husken

100

 

BistRovásHU

 

Rozália

 

MaJel nyitva tartás

 

kitüntetés

 

MTN

 

KSK plakett

 

Rovás Google naptár

 

ISSN 1337-7167
< Képzőművészet < Videóanyagok < Irodalom < Színház < Társadalom​ < Programok < Utazás < Építészet < Médiavisszhang

 

ArtResidence

ArtResidence

reakció
MaJel Rovás Központ

 

Szabó Ottó

 

2%

 

Szabadiskola

 

Felvideki események

 

Zeman Zoltán
<<< Vissza a főldalra

Mikszáth Kálmán

szerkesztette: Szászi Zoltán, 2010-01-17

Pál Ildikó MikszáthjaEzer kedvem van Mikszáthról írni. Csak az a baj, ha ekkora nagyságú íróóriást laudálok, bizony, elbizonytalanodom. Kicsi vagyok én... Kell-e nagyobb palóc Mikszáthnál, lehet-e nagyobb palóc nála? Hányattatott sorsú volt pedig, azokban az idõkben próbálták meg magyarnak, gondolkodónak nevelni, amikor ez egyáltalán nem volt sem könnyû, sem egészen biztonságos.a nagy író


így is ismerik


ifjan

Szklabonyai szobor


Horpács


írószatalánál


karszékben


padon


portré 2010


emlékezés Balassagyarmaton


A legnagyobb palóc 1847. január 16-án, Szklabonyán, egy nógrádi kistelepülésen született. Õsi kisnemesi család sarjaként, lutheránus hitbe, egy nemzetiségileg vegyes, a 19. század felezõjekor még ugyancsak elmaradott vidéken élõ család fogadta. Ott eszmélt, a Kürtös-patak völgyében, ott szaladt gondtalan kisgyerekként a szelíd dombok, a girbe-gurba ország mezõin.

A Bach-korszak idején tanult meg magyarul írni, olvasni, egy olyan faluban, ahol a kisnemesi családokon kívül a jobbágy és zsellércsaládok túlnyomó többsége írástudatlan, szegény tótocska volt. S nem sértés, nem lehet sértés Mikszáth tollából a Tót atyafizás, mert õ így és ilyennek ismerte honfitársait, az egyszerû népet. Szerette õket, elfogadta õket, élt velük. Amit tõlük tanult, azt az egyszerûséget, a becsületet, a túlélés képességét, a munkabírást, a makacs ragaszkodást, a türelmet, a terhek elviselését, azt késõbb emberként, íróként, politikusként is a magáénak tartotta, vallotta.

Nincs, még száz évvel halála után sincs igazán teljes kép Mikszáth életmûvérõl. Ezerszeresen átértelmezhetõ minden írása, s ahogyan változnak az olvasók, úgy változik az értelmezés. A mû, az érték viszont örökkévaló. Élete maga is kész regény, rejtélyesen joviális humorát pedig megirigyelhetjük. A Mikszáth emlékév halálának centenáriumára emlékezve elkezdõdött. Jelenkori utódai, a mai magyar és európai irodalom jeles képviselõi, a magyarországi Esterházy Péter és a szlovákiai Grendel Lajos, megpróbálják folytatni a mikszáthi hagyományt. Lesz-e Esterházy és Grendel után is méltó folytató?!

Mikszáth Kálmán: Szûcs Pali szerencséje

Ahogy az öreg Biziék nagy rétjéhez ért Szûcs Pali, leült egyet pihenni a határkõre. Különös gondolatai támadtak. Nem jobb volna-e visszafordulni?

Ha akarná, sem teheti már. Az egész világ tudja, hogy Gózonba siet, Bede Erzsit megkérni. Látták végigmenni a falun ünneplõ ruhában, a gomblyukába tûzött piros selyemkendõvel, melyet ki akar cserélni másikkal. Azóta már találgatják odahaza, vajon lesz-e szerencséje?

Nyomasztó sejtelem nehezíti meg lábait, fejét. Hátha most is csúfság éri? Mert már három év elõtt is Erzsi körül legyeskedett, de a jómódú Bedéné kereken kimondta: nem adja a lányát korhelynek.

Igaz, hogy azóta megjavult, józan, szorgalmas lett, s ha kedve jött is néha kilépni a hámból, mintha erõs gyeplõ rántotta volna vissza mindig: szíve volt a gyeplõ. Csakhogy mióta az õsszel meghalt a szegény Bede Anna, Erzsi megint gazdagabb lett. Rátartó lett az õ szegénységével szemben... Ha legalább szolgálatban nem állna, akkor talán hozzámenne, hanem így, hanem így... Ejh, mégis jobb lesz visszafordulni!

Haragoszöld füvek, amint a reggeli szélben remegve összesúgtak, a piros kökörcsin, mely búsan hajtotta le a fejét, a zúgó nádas, melyet a felhõ sötétre festett meg árnyékával, mind arra biztatták, hogy forduljon vissza...

Csak egy picike lóherebokrocska a lábainál, amint a felhõ alul kibukkanó nap elsõ sugara ráesett, nevette ezt a rossz tanácsot. A napsugarak pajkosan szaladgáltak rajta levélrõl levélre, a kis tömzsi levelek mosolyogva nyújtózkodtak ki a melegítõ fénytõl, s ragyogásukban aranyos színt nyertek, de elvesztették a csillogó harmatcsöppeket.

Szûcs Pali egy négylevelû lóherét pillantott meg köztük; lehajolt utána... szerencse az... letépte.

Csakugyan egy a szára mind a négynek. Aztán milyen szépek, duzzadtak a levelek, mind kifejlett, húsos, egyik sem csonka, rozsdavert, még csak sárguló sincs köztük, a fehéres, eres foltocskák csillagoknak csókja rajtuk...

Gondosan betette erszényébe az ezüstforintosok közé a szerencsét, s mire újra fölvetette szemeit, már akkor teljes pompájában tündöklött a nap, s az egész Bágy völgye mosolygott. Távol a gózoni pléhfedeles torony mintha arany szalagokat nyújtogatna eléje, mik végighullámzanak két falu határán...

De hiszen most már vissza nem fordul a szerencsével.

Fütyörészve folytatta útját Bodokig, ahol a kocsma mellett gózoni fuvarosok jöttek rá szembe.

- Hova, Pali öcsém? - szólította meg Mák Gergely.

- Gózonba.

- Látom rajtad. Csak siess, otthon vannak! - mondá, és megállította szekerét. - Valami jut eszembe, te Pali! Talán hallottad is már, hogy hajdú leszek "Mindenszentektõl" kezdve. S ha meg a te sorsod is így fordul, kivehetnéd a kis jószágomat haszonbérbe.

- Bizony mond valamit kegyelmed... csakhogy pénz kellene ahhoz - teszi hozzá hirtelen elkomolyodva.

- Fizeted majd a haszonból. Embernek ismerlek. Megkóstoltad a rosszat is, s vissza nem estél. Inkább neked adom, mint másnak. Gyere át vasárnap, megcsináljuk a kontraktust.

Pál szíve megdagadt a reménységtõl. Mégsem bolondság a szerencsefû!... Bízott már a jövõben, s nem is ment, de futott Gózon felé. Éppen delet harangoztak, mikor Bedééknél benyitott a kapuajtón.

Bedéné kendert tilolt az udvaron, nyájasan fogadta a legény köszöntését, s lerázta kötényérõl a pozdorját, amint illik érdemes vendég elõtt.

- Kerüljünk beljebb, Pali öcsém! Éppen jókor jöttél: Erzsi fõzi az ebédet.

Csakugyan ott szorgoskodék a konyhában, amint beléptek, s nem ejtette ugyan le a fõzõkanalat zavarában, hanem annyi bizonyos, hogy elpirult.

S az is bizonyos, hogy mikor anyja bement Palival a szobába, a macskát, amelyet csak az imént ütött meg csínyjéért, fölvette az ölébe, megcirógatta szelíden, és egy tányér ételt adott neki.

- Ne haragudjál, kis cirmosom... neked adom a részemet. Jaj, ha te tudnád, kiscica, ki van itt?... Gyere, hadd veregessem meg a pofácskádat.

A macska okos ábrázatot vágott, éppen szóba lehetett volna vele eredni, mikor Pali valahogy nesztelenül csak egyszerre elõtte termett.

- Tudod-e, Erzsi, miért jöttem? - kérdé halkan, és nyakkendõje csokrát babrálta.

- Sicc, te cudar! - kiáltá Erzsike, s minden igazi ok nélkül elugrasztotta onnan a macskát, aztán mintha haragjával nem bírva üldözné, maga is utána iramodék.

Ugyancsak várhatták! Nehéz volt visszacsalogatni. Elbújt a virágos kertbe, az orgonabokrok mögé, a fehér babos kendõjét egészen letolta égõ arcára, mikor szólongatták.

Pedig éppen azt a kendõt akarta elvinni Szûcs Pali cserébe.

Nem is esett benne késõbb nagy nehézség. Erzsi is akarta, az anyja sem bánta, mert megjavult a legény, de meg az a Mák Gergely dolog is kapóra jött. Pali úgy indult vissza babos kendõvel gomblyukában, mint a legboldogabb võlegény a világon.

Örömtõl volt piros az arca, meg tán a jó bortól, mert ebben sem volt híja az ebédnek, pajkos szikrák ugráltak a szemeiben, és csintalan ördögök táncoltak elõtte: azok az örömtõl, ezek meg a bortól.

Mikor a bodoki kocsmához ért, az apró ördögök mind beszaladtak elõre a kocsmaajtón.

- Eh, miért ne mennék be magam is? - gondolta Szûcs Pali. - Úgyis csak egy ilyen nap van a napok között.

Bement, ivott. Az elsõ iccétõl még boldogabb lett, a többitõl szilajjá vált, az utoljától veszetté.

- Húzd el a nótámat, öreg Gilagó Marci!

Az ablaknál egy hamiskodó, festett arcot pillantott meg éppen kapóra:

- Gyere be, Réki Maris, régi szeretõm! Mulassunk még egyet! Neked adom ezt a babos kendõt.

A gózoni fuvarosok megint arra mentek, de most már hazafelé, kõszénnel megrakodva.

- Ejnye, Pali, Pali! - kiáltott be Mák Gergely szemrehányóan. - No, te ugyan szépen mentél el Gózonba.

- Mi nekem Gózon! Bort ide még! Hogy is van a nótám? Megfizetem, itt az ára...

Kivette az erszényét, és kiszórta, ami benne volt. Szétgurultak a forintok, mintha a sátán szekerének kerekei volnának. Gilagó fölszedte. A lóhere is kiesett. Réki Maris összetaposta...

Mák Gergely uram fejét csóválta, s közibe vágott a lovainak:

- No 'iszen, Szûcs Pali, jöhetsz már te hozzám kontraktust csinálni!

A hajnali hûs szél kékre marta dúlt arcát, összecsapkodta gesztenyeszín haját, mire otthon az udvaron mámorából fölocsúdott. Ki vezette haza, nem tudta. Zúgott a feje, forgott vele a világ még akkor is: alig tudott a szobába menni.

Bár ne tudott volna. Már akkor ott volt az ágyon kiterítve a piros jegykendõ, amit Erzsinél hagyott tegnap délben.

Eszmélni kezdett. Hogy lehet az itt? Visszaküldték volna? Lehetetlen, lehetetlen... mert a babos kendõ még akkor is itt lenne, amit tõle hozott! Hát a négylevelû lóhere? Jaj, csak azt ne vesztette volna el! Nincs, semmi sincs!...

Ködös fejét gondolkozva hajtotta le egy szuszékre... Hátha nem is volt õ Gózonban, hanem csak úgy álmodta az egészet?


Az Ön véleménye

név:

e-mail:

hozzászólás:


biztonsági
kód:


Nem látom a kódot
- Ide Írja be a biztonsági kódot!
 

Vélemények :

név: Markoka97 e-mail: takony97@citromail.hu dátum: 2011-06-01
nem tudja valaki milyen korstílusban írt?????   
név: Kiss L. e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2010-01-24
Szép, szép Zoli. Annál inkább elszomorodok, hány fiatal ismeri ma Mikszáth-ot..?
név: zolti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2010-01-24
Szerbuc Péter!
Hát ez azért nagyon hízelgõ lenne, ha igaz lenne, de hát jó olvasni legalább!
név: mihalypeti e-mail: nincs e-mail megadva dátum: 2010-01-21
Két vagy három éve (már nem emlékszem pontosan), a Tompa Mihály szavalóverseny országos döntõjének kísérõprogramja volt egy irodalmi beszélgetés Szászi Zoltánnal és Juhász Katalinnal. Akkor mi, diákújságírók megkértünk titeket arra, hogy egy-egy frappáns mondattal jellemezzétek a másikat, amit majd hozzáragaszthatunk a beharangozó cikkhez. Ott olvasható a következõ "észrevétel" JK-tól: "Ha Mikszáth ma élne Szászi Zolinak hívnák". Csak gondoltam emlékeztetlek, ha már szóba jött a hagyomány folytatása.